14/86 Nektet adgang på grunn av nedsatt funksjonsevne

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klage fra A som hevdet hun ble nektet adgang til utestedet TGI Friday’s Bar & Restaurant City på grunn av sin nevromuskulære sykdom.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at TGI Friday’s Bar & Restaurant City har handlet i strid med diskrimineringsforbudet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.

Saksnummer: 14/86
Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5
Dato for uttalelse: 2. april 2014

 

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

A ble 11. januar 2014 nektet adgang på TGI Friday’s Bar & Resturant City.

Dørvakten ved TGI Friday’s ønsket ikke å slippe A inn fordi hun sjanglet. A har opplyst at hun hadde inntatt litt alkohol, men følte seg klar og fin. A har en nevromuskulær sykdom som gjør at hun sjangler og lett mister balansen. Dette opplyste hun dørvakten om og forklarte at dette var grunnen til at hun sjanglet da hun ble nektet adgang.

Dørvakten spurte A om hun hadde legeerklæring for å kunne bevise dette. A hadde ikke det, men viste frem et TT-kort. Dørvakten aksepterte ikke dette, og opprettholdt avvisningen av A.

TGI Friday’s har hatt møte med dørvakten der han ble informert om klagen og ledelsens misnøye med hvordan denne situasjonen ble håndtert. Dørvakten har gjennom sin oppdragsgiver opplyst at han trodde A var overstadig beruset og at avgjørelsen ble tatt for å overholde skjenkeloven. TGI Friday’s sier at vakthavende manager skulle vært involvert slik at A kunne blitt ivaretatt på en bedre måte.

TGI Friday’s opplyser at de ikke har andre generelle rutiner for avvisning av gjester utover å avvise gjester der gjesten er eller vil bli overstadig beruset ved skjenking i tråd med skjenkeloven. TGI Friday’s mener avvisningen av A ikke skulle skjedd og har beklaget dette. TGI Friday’s har i etterkant av saken tatt dette opp både med vaktselskapet og internt for å unngå at noe tilsvarende skal skje igjen.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), jf. § 28. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 3.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, jf. § 5 første ledd. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av faktisk, antatt, tidligere eller fremtidig nedsatt funksjonsevne.

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 6 eller bestemmelsen om positiv særbehandling i § 7.

Med direkte forskjellsbehandling menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes nedsatt funksjonsevne, jf. § 5 andre ledd andre punktum.

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av nedsatt funksjonsevne, jf. § 5 andre ledd tredje punktum.

Forskjellsbehandling er ikke i strid med diskrimineringsforbudet når den har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, jf. § 6.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 30.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om utestedet TGI Friday’s City handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5 da A ble nektet adgang på utestedet fordi hun ble oppfattet å være overstadig beruset da hun besøkte stedet 11. januar 2014.

A har en nevromuskulær sykdom. Ombudet vil kort slå fast at As sykdom er en nedsatt funksjonsevne som klart omfattes av loven.

Ombudet legger til grunn at det å bli nektet adgang på et utested fordi man fremstår som overstadig beruset, er en tilsynelatende nøytral handling i tråd med alkoholloven og forskriften. Hvis avvisningen skjer fordi en gjest har en nedsatt funksjonsevne som fører til at gjesten fremstår som overstadig beruset uten å være det, fører avvisningen til at personen stilles dårligere enn andre på grunn av sin nedsatte funksjonsevne, jf. dtl. § 4 tredje ledd.

I denne saken er det ikke omstridt at A ble nektet adgang på TGI Friday’s fordi hun ble oppfattet som overstadig beruset. Det er heller ikke, slik
ombudet ser det, omstridt at bakgrunnen for dette var at As nevromuskulære sykdom ble forvekslet med det å være overstadig beruset i det hun sjanglet utenfor utestedet. Ombudet finner på bakgrunn av dette at A ble utsatt for indirekte forskjellsbehandling da hun ble nektet adgang på TGI Friday’s.

Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor de som forskjellsbehandles, skal likevel ikke anses som diskriminering etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 4 fjerde ledd.

TGI Friday’s har ikke lagt frem opplysninger om at behandlingen av A var saklig, ikke uforholdsmessig inngripende for henne og nødvendig, men har erkjent at dørvakten denne kvelden gjorde en feilbedømming av situasjonen. TGI Friday’s har opplyst at vakthavende manager burde blitt involvert i denne situasjonen slik at A kunne blitt ivaretatt på en bedre måte. Det er dermed ikke nødvendig for ombudet å vurdere om forskjellsbehandlingen likevel var lovlig etter lovens § 6.

Ombudet vil understreke at det fremgår av forarbeidene til loven at det ikke er et vilkår at det har vært en intensjon eller hensikt å diskriminere for at en handling skal være i strid med diskrimineringsforbudet. Forbudet mot diskriminering rammer også handlinger eller unnlatelser med diskriminerende virkning. Dette er avgjørende for forbudets effektivitet og i tråd med lovens formål som er å hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne uavhengig av at det ligger en bevisst hensikt til grunn, jf. Ot.prp. nr. 44 (2007-2008) side 98.

Ombudet mener at et utested må bestrebe seg på å kunne skille mellom åpenbar beruselse og eventuell nedsatt funksjonsevne uten å kreve dokumentasjon for dette. Ombudet ser på bakgrunn av de sakene vi mottar at det likevel i enkelte tilfeller kan være en utfordring for utesteder å sikre at personalet foretar en tilstrekkelig grundig vurdering til å kunne forhindre at personer blir avvist på grunn av at deres nedsatte funksjonsevne som blir forvekslet med det å være åpenbart påvirket av rusmidler. Ombudet vil derfor ta dette opp med Næringsetaten for å se på muligheten for at det kan iverksettes tiltak som kan bidra til å redusere denne utfordringen.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet til at utestedet TGI Friday’s City brøt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5 da A ble nektet adgang på utestedet 11. januar 2014.

 

Oslo, 24.04.2014

Sunniva Ørstavik
likestillings- og diskrimineringsombud