Aktivitører og oppsynsmann

Saken gjaldt avlønning av to kvinnelige aktivitører og en mannlig oppsynsmann ved en psykiatrisk institusjon. Organisasjonen som representerte kvinnene hevdet at disse utførte arbeid av lik verdi med den mannlige ansatte.

De to kvinnene arbeidet på tekstilavdelingen, mens mannen arbeidet på snekkeravdelingen. Alle tre arbeidet med tilrettelegging og praktisk gjennomføring av aktiviteter for pasientene ved institusjonen.

Arbeidsgiver var ikke enig i at de tre utførte arbeid av lik verdi, og viste til at mannen også utførte andre arbeidsoppgaver ved institusjonen, eksempelvis vaktmesteroppdrag. Mannen hadde dessuten førerkort for minibuss.

Likestillingsombudet la til grunn at ulikhetene i arbeidsoppgavene i det vesentlige var av praktisk art, og at kvinnene utførte arbeid av lik verdi med den mannlige ansatte. Likestillingsombudet konkluderte med at forholdet var i strid med likestillingsloven.

Flertallet i Klagenemnda for likestilling kom til samme resultat. I sin avgjørelse la Nemnda vekt på at selv om de tre utfører forskjellige oppgaver, så er verdien av arbeidet den samme. Oppsynsmannen utfører også andre oppgaver ved behov, men Nemnda mente omfanget av dette arbeidet ikke tilsa ulikheter i lønn. Nemnda påpekte at oppsynsmannens fleksibilitet i forhold til å påta seg andre oppgaver også fordret fleksibilitet fra de kvinnelige aktivitørene som overtok mannens oppgaver i verkstedet ved hans fravær.

Mindretallet i Nemnda mente oppsynsmannen var tillagt et betydelig større ansvar og viste til at snekkerverkstedet hadde teknisk farlig utstyr. Også oppsynsmannens fleksibilitet ble vektlagt.

Saksnummer: 1996/037
Emne: lønn, arbeid av lik verdi
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0