Gravid fikk annen stilling med lavere lønn

En kvinne ble tilbudt en fast stilling i et ingeniørfirma. Noen uker senere opplyste hun sin nye arbeidsgiver om at hun var gravid. Dette resulterte i at selskapet endret tilbudet. I det reviderte tilbudet var lønnen redusert fra 320.000,- pr år til 280.000,-. Det ble også sagt at kvinnen måtte påregne endringer i arbeidsoppgaver. Kvinnen godtok ikke de nye betingelsene og sa opp sin avtale med selskapet.

Selskapet begrunnet sitt nye tilbud med at kvinnen var tiltenkt en sentral rolle innenfor ett av selskapets nye satsingsområder. Dette arbeidet skulle starte høsten 1997, men på grunn av svangerskapspermisjon ville det gå ett år før kvinnen ville være tilbake i jobb. Selskapet mente derfor at situasjonen var betydelig endret.

Likestillingsombudet mente det kunne stilles spørsmål ved om det her var snakk om en oppsigelse, og ikke et revidert lønnstilbud. Det ligger imidlertid utenfor Likestillingsombudets myndighet å ta stilling til om arbeidsmiljølovens § 65 er overtrådt.

Likestillingsombudet framholdt at det er i strid med likestillingsloven å legge vekt på graviditet ved ansettelse eller ved fastsettelse av arbeidsvilkår når det gjelder ansettelse i faste stillinger. En grunn til dette er at den gravide vil være borte fra arbeidet i en begrenset periode, som vanligvis vil være kort i forhold til varigheten av ansettelsesforholdet. Likestillingsombudet betvilte ikke at kvinnens permisjon kunne medføre ulemper, men kunne ikke se at disse ulempene var så store at de kunne begrunne et unntak fra hovedregelen ved ansettelse i faste stillinger.

Likestillingsombudet konkluderte med at selskapet hadde handlet i strid med Likestillingsloven. Hun mente også at selskapet burde betale kvinnen en økonomisk kompensasjon for det lovbruddet huner blitt utsatt for. Selskapet gikk senere ut med et tilbud til kvinnen om kompensasjon.

Saksnummer: 1997/071
Emne: ansettelse, graviditet, lederstilling
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2,  § 3.0