En fagforening klaget over innstillingen til en stilling som avdelingsleder ved et sykehus. En mannlig lege var innstilt som nummer en, og foreningen mente en kvinnelig sykepleier var forbigått.

Likestillingsombudet kom til at kvinnen formelt sett var bedre kvalifisert enn den mannlige søkeren, fordi hun hadde både utdanning og erfaring som leder. Arbeidsgiver ville ikke gå nærmere inn på søkernes personlige egenskaper. Under henvisning til at sykehuset ikke konkret hadde vist til andre kvalifikasjoner for den mannlige søkeren enn de rent medisinsk-faglige, trakk Ombudet den konklusjon at innstillingen var i strid med likestillingsloven. Administrasjonsutvalget i fylkeskommunen, som hadde avventet Ombudets avgjørelse, fattet avgjørelse i samsvar med Ombudets konklusjon. Denne ble imidlertid anket inn for Fylkesutvalget av mindretallet. Likestillingsombudet fastholdt, etter en ny vurdering, sin konklusjon, men henviste saken til Klagenemnda idet hun antok at saken uansett ville bli innklaget.

Klagenemnda kom til et annet resultat enn Likestillingsombudet. I sin avgjørelse la Nemnda vekt på arbeidsgivers begrunnelse for å velge mannen, nemlig søkerens medisinsk-faglige bakgrunn og kvalifikasjoner. Nemnda mente vurderingen ville blitt den samme dersom legen hadde vært kvinne, og at det var faglige årsaker til at legen ble innstilt til stillingen. Etter Nemndas mening var innstillingen av den mannlige søkeren begrunnet i ikke-kjønnsrelaterte forhold. Nemnda mente derfor at innstillingen ikke var et brudd på likestillingsloven.

Saksnummer: 1998/169 K03
Emne: Ansettelse, sykehus, profesjon
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2