En fagforening reagerte på oppnevnelsen av utvalg som skulle utrede fylkets fremtidige sykehusvirksomhet. I forbindelse med generalplanen for sentralsykehuset i fylket ble det nedsatt en styringsgruppe og en prosjektgruppe. I styringsgruppen ble det oppnevnt en kvinne og fem menn, mens prosjektgruppen utelukkende besto av menn.

Spørsmålene som ble stilt var om utvalgene falt inn under likestillingslovens utvalgsbegrep, og om det i så fall forelå særlige grunner for ikke å oppfylle lovens krav om kjønnsrepresentasjon.

Ombudet kom til at utvalgene omfattes av likestillingsloven. Utredningen faller ikke inn under de daglige gjøremål for noen av utvalgets medlemmer, og utredningen danner grunnlag for beslutninger som har stor betydning for almennheten.

I henhold til internt reglement for ansatte i fylkeskommunen skal bestemte funksjoner i virksomheten delta i utredningsfasen i denne type saker for å sikre nødvendig beslutningsdyktighet og framdrift. I den aktuelle saken har regelen ført til at utvalgene har blitt mannsdominert.

Likestillingsombudet konkluderte derfor med at det foreligger særlige grunner for ikke å oppfylle hovedregelen i likestillingsloven. Ombudet påpekte imidlertid at fylkeskommunen ikke hadde gjort tilstrekkelig for å bøte på den skjeve kjønnsammensetningen. Hun påpekte blant annet at representanten fra økonomiavdelingen sannsynligvis kunne vært en kvinne. Videre kunne fylkeskommunen ha utvidet utvalget med flere medlemmer, slik at kvinner i større grad hadde blitt representert.

 
Saksnummer: 1999/147
Emne: utvalg, sykehus
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 21.0