Likestillingsombudet vurderte om forsikringsselskaper som beregner ulik premie for kvinner og menn innenfor samme forsikringsprodukt handler i strid med loven. Likestillingsombudet kom til at selskapene har anledning til å legge vekt på påviselige forskjeller mellom kjønnene, selv om det fører til ulike priser for kvinner og menn. Forutsetningen er at det er statistisk grunnlag for differensieringen og at det tas hensyn til kjønnsforskjeller konsekvent, slik at ulikheter ved for eksempel levealder gir seg utslag både når det er til ulempe og når det er til gunst for vedkommende kjønn.

Til grunn for avgjørelsen la Ombudet vekt på at forsikringer i sin natur er et kollektivt tilbud. Man må ha flere forsikringsdeltakere for å kunne gi et tilbud, og premien for den enkelte må stå i forhold til den tjenesten som leveres. Å beregne risiko er sentralt i all forsikringsvirksomhet. Det er imidlertid ikke praktisk mulig å beregne risikoen for den enkelte person. Man må derfor ta hensyn til visse statistiske kjennetegn. Likestillingslovens påbud om individuell prøving vil derfor ikke la seg gjennomføre innen forsikring.

I sin avgjørelse la Ombudet også vekt på at det kan oppstå en rekke problemer med innføring av kjønnsnøytrale premier fordi et forsikringsselskap kan få en annen sammensetning i sitt kollektiv enn det gjennomsnittet tariffen bygger på.

Likestillingsombudet var likevel kritisk til forsikringsbransjens praksis, særlig når det gjelder kollektive pensjonsordninger i arbeidsforhold. Ulike premier kan gi arbeidsgiver et økonomisk motiv for å ansette menn framfor kvinner.

Saksnummer: 1999/091
Emne: pensjon, forsikring
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0