En kvinne mente seg forbigått ved ansettelsen av kantineleder. Kvinnen hadde lang erfaring som ansatt i kantinen og hadde også fungert som leder for kantinen i forbindelse med ferier og fravær. Mannen som ble ansatt hadde kortere ansiennitet fra kantinen. Han hadde heller ikke ledererfaring fra kantinedrift, men generell ledererfaring i forbindelse med drift av eget selskap tidligere.

Virksomheten baserte sin aggjørelse på to forhold. For det første var det bare den mannlige søkeren som oppfylte stillingens krav til utdanning. For det andre var mannens ideer for kantinedriften, slik de framkom gjennom jobbintervjuet, mer i tråd med ledelsens synspunkter.

Likestillingsombudet konstaterte at kvinnen hadde lenger erfaring fra kantinearbeid i virksomheten enn den mannlige søkeren, men at mannen hadde bedre formelle kvalifikasjoner. At ledelsen la vekt på den mannlige søkerens synspunkter på utviklingen av kantinen var også et kjønnsnøytralt kriterium. Likestillingsombudet kom derfor til at virksomheten ikke hadde brutt likestillingsloven da den ansatte mannen.

Saksnummer: 2000/030
Emne: kvinne, leder
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2