En kvinne ble forbigått ved ansettelsen av rektor ved en skole. Likestillingsombudet kom til at kvinnen var bedre kvalifisert enn mannen som fikk stillingen, og ansettelsesmyndigheten kunne ikke godtgjøre at det ikke var lagt vekt på kjønn. Arbeidsgiver ble bedt om å betale kvinnen en kompensasjon for det lovbruddet hun var blitt utsatt for.

Saken gjaldt ansettelse i et årsvikariat med mulighet for forlengelse. Stillingen innebar faglig og administrativt ansvar for skolen, og en kvinnelig søker ble innstilt til stillingen. Kommunens Hovedutvalg for Administrasjon og Personalforvatning, HAP, var ansettende myndighet i saken. HAP er et politisk utvalg bestående av politikere og ansattes representanter. Utvalget ansatte en annen søker, en mann, i stillingen. Det ble ikke gitt noen begrunnelse for vedtaket.

Kvinnen ble bedømt til å ha de beste faglige kvalifikasjonene av ansettelsesutvalget. Da skolen på et tidligere tidspunkt trengte vikar for rektor, ble kvinnen foretrukket framfor mannen av skoleledelsen.

Likestillingsloven er ikke til hinder for at arbeidsgiver kan foretrekke en søker selv om denne ikke er best kvalifisert. I slike tilfeller bærer arbeidsgiver bevisbyrden for at det ikke er lagt vekt på kjønn ved ansettelsen.

Likestillingsombudet kom til at HAP ikke hadde godtgjort at andre årsaker enn kjønn var grunnen til at den mannlige søkeren ble foretrukket. I sin vurdering påpekte Likestillingsombudet at HAP sin begrunnelse for å velge mannen var svært knapp.

Avgjørelsen ble klaget inn for Nemnda, som kom til et annet resultat. Nemnda la til grunn at flertallet i HAP kom til at den mannlige søkeren var best egnet til stillingen. Nemnda bemerket at det ikke var deres oppgave å ta stilling til om denne vurderingen var riktig, men å ta stilling til om søkernes kjønn var tillagt vekt ved ansettelsen. Etter Nemndas syn var ikke det tilfelle, og Nemnda kom derfor til at likestillingsloven ikke var brutt.

Saksnummer: 2000/152
Emne: politisk vedtak, bevisbyrde
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2