En mann klaget over at han ble avvist fra et datakurs. En privat kursarrangør stod bak kurset, og mannen ble avvist fordi dette spesielle kurset var forbeholdt kvinner. Mannen fikk i stedet tilbud om et annet kurs.

Likestillingsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av kjønn, og kvinner og menn har etter loven samme rett til utdanning. Med utdanning menes alle former for skoler, kurs og studier.

Likestillingsloven tillater imidlertid positiv særbehandling av det ene kjønn ved utdanning dersom det fremmer likestilling. Databransjen er svært mannsdominert, noe også kjønnsfordelingen blant studentene til den aktuelle kursarrangør avspeiler. Tiltak som har til hensikt å rette opp denne kjønnskjevheten fremmer likestilling.

Forutsetningen for at særbehandling skal være tillatt innen undervisning er at menn og kvinner gis tilnærmet like vilkår. Den aktuelle kursarrangøren tilbyr ikke kurs for menn som er identiske med kvinnekurset, men har en rekke andre tilbud som er åpne for menn.

Likestillingsombudet vurderte tilbudet til menn å være tilnærmet likt kvinners tilbud. Kursarrangøren hadde dermed ikke brutt likestillingsloven.

Avgjørelsen ble klaget inn for Klagenemnda. Nemnda kom til samme resultat som Likestillingsombudet.

Saksnummer: 2000/035
Emne: utdanning
Klager: mann
Lovanvendelse: § 6.0