I forbindelse med statsbudsjettet fremmet regjeringen forslag om at menn skulle få selvstendig opptjeningsrett i forbindelse med fødselspermisjon. Tidligere har menns rettigheter vært avledet av mors. Ombudet hadde enkelte merknader til forslaget. Først uttrykte Ombudet glede for at forslaget var fremmet, og at det vil kunne styrke fedres mulighet til å ta ut omsorgspermisjon. Ombudet hadde imidlertid noen kommentarer knyttet til vilkåret om at mor må være ute i minst 75 prosent stilling eller være heltidsstudent for at far skal kunne ta ut fødselspermisjon.

Ombudet påpekte at dette er en begrensning i fedres rettigheter. Den har en positiv effekt ved at far "tvinges" til å være alene med barna og på den måten ta ansvar for dem. Begrensningen innebærer videre at ordningen ikke blir misbrukt ved at hele familien i realiteten tar en utvidet ferie eller at far benytter permisjonen til andre formål enn omsorg. Ombudet påpekte at dette er en tendens man har sett i forbindelse med den lovpålagte pappapermisjonen. Ombudet mente imidlertid at faren for misbruk var minimal. Samtidig viste hun til at forslaget har en flere betenkeligheter:
o Man stiller strengere krav til fedre enn til mødre
o Vilkåret om minst 75 prosents stilling gjør at fars rettighet blir illusorisk fordi svært mange kvinner arbeider deltid
o Forslaget får svært uheldig virkning i de tilfeller der mor ikke går ut i arbeid, men allikevel ikke har mulighet til å dra omsorg for barnet, f.eks i forbindelse med sykdom eller uførhet
o I dag har bare kvinnelige studenter til fødselsstipend. Skal kvinner og menn likestilles på dette området må forskriften endres til også å inkludere mannlige studenter.

Saksnummer: 1999/193
Emne: fedres opptjeneningsrett, statsbudsjettet
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0