En kvinne skrev til Likestillingsombudet for å fortelle om sine erfaringer med trygdesystemet. Kvinnen var utdannet tømrer og var i 1987 utsatt for en arbeidsulykke. Av den grunn søkte kvinnen attføring, som hun fikk avslag på. Senere fikk hun avslag på søknad om full uførepensjon og på yrkesrettet attføring. Kvinnen har også fått avslag på yrkesskadeerstatning for den psykiske skaden hun fikk i arbeidsulykken.

Ifølge kvinnen var årsaken til at trygdemyndighetene ikke aksepterte hennes krav at man ikke anså hennes tap av yrke som et virkelig tap. Det ble antatt at hun mistrivdes som tømrer og at hun derfor uansett ville ha sluttet. Etter kvinnens oppfatning ville en mann i tilsvarende situasjon blitt behandlet på en annen måte.

Likestillingsombudet påpekte at hun ikke kunne vurdere den trygdejuridiske holdbarheten av de forskjellige avslag kvinnen har fått. Likestillingsombudet stilte likevel spørsmål ved om om den behandling kvinnen har vært utsatt for er i strid med likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling av kvinner og menn. Det vil for eksempel være forskjellsbehandling dersom kvinner ikke innvilges attføring fordi de regnes for å ha dårligere tilknytning til arbeidslivet enn menn.

Likestillingsombudet ba kvinnen ta kontakt dersom hun ønsket ytterligere hjelp.

Saksnummer: 2000/189
Emne: trygd, yrkesskade, kvinne i mannsdominert yrke
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0