På bakgrunn av lønnsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå tok Likestillingsombudet opp lønnsforskjeller i finansnæringen med næringens organisasjoner. Statistikken viste store forskjeller i lønn mellom kvinner og menn i lederskiktet og blant ansatte med lang utdanning.

Likestillingsombudet tok kontakt med både næringens fagforbund og arbeidsgiversiden. Etter fagforbundets oppfatning skyldtes de store lønnsforskjellene i hovedsak at menn var overrepresentert i de høyest lønnede stillingene. Forskjellene mellom kvinner og menn i de samme stillingskategoriene og innen samme virksomhet var etter forbundets syn marginale.

Forbundet mente likevel det var grunnlag for å undersøke lønnsforskjellene nærmere, og foreslo at man iverksetter et arbeidsvurderingsprosjekt i en eller to bedrifter.

Likestillingsombudet stilte seg positiv til et slikt forslag, og stilte seg positiv til å delta. Likestillingsombudets rolle i et slik prosjekt må være av rådgivende karakter. En sterk involvering fra Ombudets side vil kunne komme i konflikt med rollen som håndhever av likestillingsloven. Ansvaret for prosjektet må derfor hvile på partene.

Arbeidsgiversiden mente de store lønnsforskjellene hadde årsak i at menn er overrepresentert i lederstillinger. Arbeidsvurdering var derfor, etter arbeidsgivers syn, ikke et egnet virkemiddel. Arbeidsgiversiden avviste derfor forslaget om å sette i gang et arbeidsvurderingsprosjekt.

Likestillingsombudet beklaget at arbeidsgiversiden ikke kunne støtte et slikt prosjekt, og at det således ikke ble gjennomført en arbeidsvurdering. Ombudet merket seg at partene er enige om at kvinneandelen blant ledere bør økes. Likestillingsombudet påpekte at slik endring fordrer en aktiv holdning fra arbeidsgivers side, og ba om at mulige tiltak for å øke kvinneandelen ble iverksatt.

Saksnummer: 2000/001
Emne: lønn, ledere, kvinner
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 5.0