Mange deltidsansatte ender opp som minstepensjonister til tross for at de gjennom et langt yrkesliv har betalt premie til en tjenestepensjon. Likestillingsutvalget ved en høgskole ville ha Likestillingsombudets syn på saken.

Likestillingsombudet redegjorde for endringene i folketrygden i 1998 der minstepensjosnivået ble hevet med 1000 kroner i måneden. Denne endringen har ført til at mange deltidsansatte ikke kommer over grensen for minstepensjon.

Likestillingsombudet sa seg enig i at dette kan virke urimelig, men påpekte at medlemsskap i en tjenestepensjon kan gi flere fordeler, også for deltidsansatte. I statlige og kommunale pensjonsordninger er man garantert en alderspensjon på omlag 66 prosent av sin sluttlønn. Dette vil gjelde selv om verdien av alderspensjonen fra folketrygden skulle bli redusert. Dessuten vil tjenestepensjonen gi rett til blant annet uføretrygd. For å få full opptjening i tjenestepensjonsordningen må man være medlem et bestemt antall år. Dersom man melder seg ut av ordningen når man har lav inntekt, vil man risikere å tape opptjeningstid og dermed retten til full pensjon ved oppnådd aldersgrense.

Saksnummer: 2000/198
Emne: pensjon, deltid
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0