En kvinne søkte om utvidet eksamenstid p.g.a. amming i forbindelse med en hjemmeeksamen ved en høyskole. Kvinnen ba om to dager ekstra i eksamenstid. Skolen innvilget henne først 19 timer ekstra, noe som innebar en økning på ca 26 % av den totale eksamenstiden. Kvinnen ønsket en utvidelse av eksamenstiden med to dager, og klaget derfor saken inn for Likestillingsombudet. Etter at klagen ble sendt til Ombudet, kontaktet skolen kvinnen og opplyste henne om at hun fikk utvidet eksamenstiden med 22 timer ekstra, noe som innebar en økning på ca 30 % av den totale eksamensiden.

Likestillingsombudet sa seg fornøyd med denne utvidelsen av eksamenstiden. Ombudet uttalte at negative virkninger av graviditet, fødsel, amming med mer, er å anse som kjønnsdiskriminerende handlinger fordi det primært er kvinner som rammes. Dersom en slik forskjellsbehandling fremstår som urimelig, vil den være i strid med likestillingsloven. Etter Ombudets mening imøtekom imidlertid skolen kvinnen på en tilfredsstillende måte ved å innvilge henne 22 timer ekstra eksamenstid. Denne økningen syntes å dekke det faktiske behovet godt, og fremsto dermed ikke som urimelig.

Saksnummer: 2001/146
Emne: graviditet, fødselspermisjon, ammefri, eksamen
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2,  § 6.0