En mann klaget til Ombudet over trygdemyndighetenes skjønnsmessige fastsettelse av hans barnebidrag. Mannen mente at bidraget ble satt for høyt. Myndighetene tok for mye hensyn til tidligere års inntekt som for hans del var basert på mye overtidsarbeid. Han jobbet nå ikke like mye overtid, og bidraget samsvarte derfor ikke med hans lønn.

Likestillingsombudet bemerket at hun ikke hadde kompetanse til å ta stilling til den konkrete bidragssak ettersom likestillingsloven ikke kan anvendes i saker som gjelder familieliv og personlige forhold, herunder saker om bidragsplikt. Ombudet kunne imidlertid vurdere om bidragsreglene i seg selv var diskriminerende, eller om trygdekontoret hadde praktisert bidragsreglene på en kjønnsdiskriminerende måte.

Likestillingsombudet mente at bidragsreglene ikke direkte var i strid med likestillingsloven, men at reglene ikke tilfredsstillende ivaretok likestillingshensyn. Ombudet viste til de foreslåtte nye regler om barnebidrag. Likestillingsombudet har i den anledning skrevet en høringsuttalelse hvor hun særlig har fremhevet at barnets behov for midler til forsørgelse skal deles mellom foreldrene etter økonomisk evne, og at bidragsreglene skal oppmuntre til fortsatt foreldreomsorg fra begge foreldre. Ombudet mener at disse prinsipper vil bidra til å fremme likestilling mellom kjønnene ved fastsetting av bidrag.

Likestillingsombudet fant heller ikke at trygdekontoret hadde praktisert bidragsreglene på en kjønnsdiskriminerende måte. Trygdekontoret hadde lagt til grunn mannens inntekter fra 1996 og fremover, og beregnet et gjennomsnitt av overtid ut fra dette grunnlag, nettopp for å danne seg et bilde av hvordan inntekten ville bli fremover i tid. Ettersom mannen hevdet å ikke få like høy inntekt var det opp til han å legge frem dokumentasjon på dette. Deretter ville det være opp til trygdemyndighetene å ta dette med i sin skjønnsmessige helhetsvurdering. Dette samsvarte med regelverket og hvordan det praktiseres uavhengig av om bidragspliktige er mann eller kvinne.

Ettersom fastsettelsen av mannens barnebidrag ikke var i strid med likestillingsloven, oppfordret Ombudet mannen til å ta kontakt med trygdekontoret på vanlig måte for å søke om nedsettelse av bidrag.

Saksnummer: 2001/107
Emne: Bidrag, fastsettelse, overtidsinntekt
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0