En kvinne begynte på kurs for kabinansatte i et flyselskap. Det ble opplyst at deltakere som besto dette kurset, ville få utstedt et sertifikat fra Luftfartstilsynet, og de kunne i tillegg få tilbud om jobb i flyselskapet. Kurset inneholdt både en teoretisk del og en praktisk trening i fly. I løpet av den praktiske delen av kurset, ble kvinnen gravid, og fullførte dermed ikke denne delen. Hun fikk derfor ikke utstedt sertifikatet som kabinansatt og ble ikke tilbudt stilling i flyselskapet. Flyselskapet tilbød henne heller ikke å fullføre den praktiske delen av kurset.

Organisasjonen som klaget på vegne av kvinnen hevdet at flyselskapet hadde nektet kvinnen å fullføre den praktiske delen av kurset fordi hun var gravid og at dette var i strid med likestillingsloven. Flyselskapet benektet imidlertid dette, og henviste til at kvinnen avsluttet treningen frivillig på grunn av forbud fra sin lege. Dette ble ikke tilbakevist av kvinnen. Flyselskapet påpekte også at de kun hadde opplyst om at man kunne bli tilbudt jobb etter kurset, men at det ikke forelå noen garanti om jobb. Klager kommenterte heller ikke disse opplysningene.

På bakgrunn av dette konkluderte Likestillingsombudet med at flyselskapet ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven, da man ikke fant det påvist at det i saken var lagt vekt på kvinnens graviditet. Ombudet ga imidlertid uttrykk for at flyselskapet burde gitt kvinnen tilbud om å få fullføre kurset etter fødsel og permisjon.

Saksnummer: 2001/065
Emne: Gravid, kurs, jobbtilbud
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0