En kvinnelig førskolelærer var ansatt som vikar i en barnehage. Vikariatet utløp mens hun var i fødselspermisjon, uten at hun fikk tilbud om forlengelse. I stedet ble en annen person ansatt. Kvinnen mente seg best kvalifisert av de to.

Stillingen var ikke utlyst, men barnehagen erkjente at begge kandidatene hadde fortrinnsrett til stillingen gjennom sine midlertidige engasjementer.

Likestillingsombudet kom til at klager var best kvalifisert fordi hun hadde lengst ansiennitet. Arbeidsgiver opplyste at det var kandidatens egnethet som hadde vært utslagsgivende ved ansettelsen. Arbeidsgiver kunne imidlertid ikke konkretisere eller godgjøre hva denne egnetheten besto i.

Likestillingsombudet konkluderte derfor med at arbeidsgiver ikke hadde godtgjort at fødselspermisjonen ikke hadde vært utslagsgivende ved ansettelsen. Ansettelsen var derfor i strid med likestillingsloven, og barnehagen ble bedt om å betale klager en kompensasjon.

Saksnummer: 2000/243
Emne: forlengelse av engasjement, førskolelærer
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0