Lov om norsk riksborgarrett § 2 og § 2 a forskjellsbehandler kvinner og menn.

En organisasjon mente at reglene i Lov om norsk riksborgarrett § 2 og § 2 a innebærer at far til et barn ikke har like gode muligheter til å bestemme barnets statsborgerskap som mor i de tilfeller der mor og far ikke er gift med hverandre. Organisasjonen mener at dette er i strid med likestillingsloven.

Ombudet orienterte organisasjonen om at Kommunal- og regionaldepartementet har foreslått ny lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap. En av endringene som foreslås er bl a at barn som fødes utenfor ekteskap skal likestilles med barn født i ekteskap. Vedtas lovforslaget vil det medføre at foreldrenes sivilstand ikke vil være avgjørende for barnets statsborgerskap. Ombudet er enig i at dagens lov forskjellsbehandler kvinner og menn når det gjelder muligheten til å bestemme barnets statsborgerskap, og er derfor positiv til lovendringene.

Saksnummer: 2001/243
Emne: Statsborgerskap, fedre
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0