En mann søkte stilling som saksbehandler ved Juss-Hjelpa i Tromsø. Juss-Hjelpa ansatte nye saksbehandlere vår og høst, og mannen søkte stilling ved begge ansettelsesrunder uten å få stillingen. Ved ansettelser til stillingene om våren, var det bestemmelser i ansettelsesinstruksen om at kontoret skulle ansette like mange kvinner som menn. I sin begrunnelse for hvorfor mannen ikke ble ansatt denne våren, anførte arbeidsgiver både kvoteringsbestemmelsene i instruksen og det faktum at vedkommende ikke var personlig egnet til stillingen. Arbeidsgiver konkretiserte overfor Ombudet hvilke egenskaper som gjorde at den mannlige søkeren ikke ble vurdert som personlig egnet. I forbindelse med denne ansettelsesrunden, mente Ombudet at det ikke var lagt vekt på kjønn. Det er kjønnsnøytralt å legge vekt på personlig egnethet. Samtidig uttalte Ombudet at det totalt sett vil fremme likestilling å ansette like mange kvinnelige som mannlige saksbehandlere, slik at kvoteringen av en kvinne til fordel for den mannlige søkeren heller ikke var i strid med likestillingsloven.

Ved ansettelser samme høst, var ansettelsesinstruksen endret noe. I instruksen var det nå ikke noe krav om å ansette like mange av hvert kjønn, men det var et uttrykt ønske om å ansette like mange saksbehandlere av hvert kjønn. Heller ikke ved denne ansettelsesrunden ble den mannlige søkeren funnet personlig egnet til stillingen. Begrunnelsen var den samme som i vårsemesteret. Ombudet konkluderte dermed med at unnlatelsen av å ansette mannen heller ikke denne gangen var i strid med likestillingsloven.

Saken ble klaget inn for Klagenemnda for likestilling, som kom til samme resultat som Ombudet. Nemnda sluttet seg i hovedsak til Ombudets begrunnelse.

Saksnummer: 2001/122
Emne: Ansettelse, særbehandling, egnet, kvotering
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.0