En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun reagerte på at offentlig post angående barn ofte blir sendt til barnets mor og ikke til barnets far. Både tilbud om barnehageplass og brev om fastlege for barnet hadde blitt adressert til henne. Etter hennes mening understreket denne praksisen det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret.

Ombudet har behandlet en del saker tidligere vedrørende registreringsrutiner i det offentlige, blant annet i forhold til likningskontorer. Etter Ombudets erfaring er det ikke noen fast rutine for hvem av foreldrene som blir tilskrevet ved tilbud om barnehageplass, men at dette sannsynligvis varierer fra kommune til kommune. Ombudet ser derfor ikke det som noe problem i forhold til likestillingsloven.

Ombudet har tidligere tatt opp spørsmålet om tildeling av fastlege til barn med Sosial- og helsedepartementet. Departementet opplyste da at det er den av foreldrene som har samme bostedsadresse som barnet som kan søke om fastlege på barnets vegne. I tilfeller hvor barnet bor sammen med begge foreldrene, vil en av foreldrene alltid kunne føle seg forskjellsbehandlet fordi barnet kun kan oppføres på den enes søknadsskjema. Av tekniske årsaker har imidlertid departementet valgt at barnet skal oppføres på morens skjema.

Det er mulig at dette registreringssystemet kunne blitt gjennomført på en mer kjønnsnøytral måte. Hvordan en slik gjennomføring ville vært mulig teknisk og økonomisk, er ukjent for Ombudet. Etter Ombudets oppfatning er det imidlertid ikke problematisk å akseptere departementets argumenter i forhold til likestillingslovens bestemmelser.

Saksnummer: 2001/178
Emne: registrering, foreldre, offentlig
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0