En kommune hadde gitt en mannlig ansatt en tjenestepåtale for seksuell trakassering av en kvinnelig kollega. Påtalen ble påklaget til kommunens klagenemnd, som omgjorde vedtaket. Likestillingsutvalget i kommunen ønsket Likestillingsombudets vurdering av denne saken.

Likestillingsombudet opplyste om at det per i dag ikke finnes bestemmelser i likestillingsloven som direkte regulerer seksuell trakassering. Seksuell trakassering kan imidlertid være indirekte i strid med likestillingslovens forbud mot diskriminering, for eksempel dersom man har fått avslag på jobbsøknad for å ikke ha etterkommet seksuelle krav.

I utkastet til ny likestillingslov er det imidlertid foreslått at en bestemmelse om seksuell trakassering skal tas inn i likestillingsloven. Den foreslåtte bestemmelsen er todelt og lovfester et direkte forbud mot seksuell trakassering. I tillegg stilles det er krav til blant annet arbeidsgivere om å iverksette forebyggende og problemløsende tiltak for å verne arbeidstakerne mot seksuell trakassering. Det er Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling som skal ha ansvaret for å kontrollere at dette blir gjort tilfredsstillende. Forslaget til ny likestillingslov er imidlertid ennå ikke behandlet i Stortinget.

Selv om likestillingsloven per i dag ikke har regler om seksuell trakassering, understreket Ombudet behovet for å ha interne regler som klart signaliserer hvor alvorlig man betrakter seksuell trakassering, herunder regler for hvordan man skal behandle slike saker. På denne måten kan seksuell trakassering bli fanget opp på et tidligere tidspunkt og man kan få bukt med problemet.

Saksnummer: 2001/156
Emne: seksuell trakassering, tjenestepåtale
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0