En mann klagde til Likestillingsombudet vedrørende fordelingen av veiledningsmidler til vitenskapelige ansatte som veileder kvinnelige og mannlige doktorgradskandidater. En veileder til en kvinnelig uteksaminert doktorgradskandidat mottar 4.000 kr mer i veiledningsstøtte enn en veileder til en mannlig uteksaminert doktorgradskandidat.

Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet begrunnet den skjeve fordelingen av veiledningsmidler med at man ønsker en rekruttering av kvinner til vitenskapelige stillinger, og betrakter dette som et likestillingstiltak.

Ombudet uttalte at dette var en saklig forskjellsbehandling. Til tross for denne ordningen, er det fremdeles færre kvinnelig enn mannlige doktorgradskandidater ved universiteter og høgskoler. Ordningen innebærer dermed at menn ikke blir urimelig dårlig stilt i forhold til kvinner. Ombudet pekte også på at dette kan betraktes som en form for positiv særbehandling som har til hensikt å fremme kvinners stilling, da kvinner er underrepresentert i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler. Konklusjonen ble derfor at fordelingen av midler til veiledere av doktorgradsstipendiater ikke er i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2001/128
Emne: Veiledningsmidler, doktorgradskandidater
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0