En mann ble dømt til fengsel på grunn av militærnekt. På grunn av eneomsorgen for et funksjonshemmet barn mente mannen det var svært vanskelig å sone dommen.

Likestillingsombudet påpekte at vernepliktsloven og likestillingsloven er i konflikt med hverandre, ved at verneplikten bare pålegges menn. Etter vanlige prinsipper må likestillingsloven vike for vernepliktsloven, fordi sistnevnte er en særlov. Dette ble også lagt til grunn da Stortinget vedtok likestillingsloven. Likestillingsloven endrer med andre ord ikke det forhold at bare menn er vernepliktige.

Likestillingsombudet mente at saken ikke først og fremst reiste spørsmål om verneplikt, men om soning og omsorg. Likestillingsombudet fant ikke holdepunkter for at kvinner med omsorg for barn behandles annerledes enn menn med omsorg for barn ved idømmelse av fengselsstraff.

Saksnummer: 2001/120
Emne: militærnekter, straff
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0