Fremskrittspartiets vedtekter fastslår at det skal hete "formann" i alle ledd i organisasjonen. En kvinnelig tillitsvalgt i partiet henvendte seg til Likestillingsombudet etter å ha fått avslag på forespørsel om å få bruke en kjønnsnøytral tittel.

Likestillingsombudet fastslo at tittelbruken i partiet ikke er i direkte strid med likestillingsloven, så lenge kvinner og menn har like muligheter til å inneha lederverv i partiet. Ombudet påpekte likevel at man bør bestrebe seg på å bruke kjønnsnøytrale titler. Fjerning av kjønnsbestemte titler vil være et naturlig likestillingsfremmede tiltak.

Saksnummer: 2002/146
Emne: kjønnsbestemt tittel
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0