En kvinne klaget til Likestillingsombudet på at man får reduserte dagpenger dersom man i tillegg mottar omsorgslønn. En tilsvarende reduksjon gjelder ikke dersom man er i arbeid, da får man utbetalt omsorgslønnen i tillegg til full lønn fra arbeidsgiver.

Ombudet vurderte saken i forhold til likestillingsloven § 3 som fastslår at forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt. Dersom det knyttes negative rettsvirkninger til det å utøve omsorg for syke barn, vil dette være en handling som stiler kvinner dårligere enn menn fordi kvinner fortsatt tar hovedomsorgen for barn. Ombudet påpekte i sitt brev til Arbeids- og administrasjonsdepartementet at formålet med dagpenger er å gi delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Omsorgslønnen er ikke noe som skal fungere som en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt, og det er derfor vanskelig å forstå at omsorgslønnen skal komme til fradrag i dagpengene. Ombudet ba departementet derfor om å vurdere om det bør foretas endringer i regelverket.

Departementet ga en tilbakemelding på at regelverket for dagpenger skulle vurderes nærmere med utgangspunkt i Ombudets synspunkter.

Saksnummer: 2002/141
Emne: dagpenger, omsorgslønn, beregning
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2