SOS-barnebyer hadde en markedskampanje hvor det blant annet ble sagt at "alle barn trenger en mamma". En mann klaget kampanjen inn for Likestillingsombudet. Han reagerte på at det i kampanjen kun ble fokusert på barns behov for en mor, og overser deres behov for en far.

Likestillingsombudet uttalte at kampanjen ikke var i strid med likestillingsloven, da ytringer faller utenfor likestillingslovens virkefelt. En slik kampanje er å se på som en ytring. Ombudet mente likevel at kampanjen var uheldig i et likestillingsperspektiv. Markedsføringen måtte sies å underbygge tradisjonelle holdninger om at kvinner i større grad enn menn er i stand til å ta seg av barn. Ombudet viste i denne sammenheng til kvinnekonvensjonens artikkel 5 som omhandler konvensjonspartenes plikt til å treffe tiltak for å endre kjønnsstereotyopier.

Etter Ombudets uttalelse, har organisasjonen besluttet å legge om kampanjen, slik at det i fremtiden vil fokuseres på barns behov for omsorg, både fra kvinner og menn.

Saksnummer: 2002/154
Emne: kampanje, kjønnsstereotypier
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0