Universitetet i Tromsø ønsket å øke andelen kvinnelige studenter ved informatikkstudiet. Tiltaket som ble satt i gang, var blant annet at kvinnelige studenter som ønsket å fortsette studiet etter første semester, ble tilbudt bærbare datamaskiner. I tillegg ble kvinnelige hovedfagstudenter tilbudt et stipend på kr 45.000 fordelt på tre semestre. Universitetet påpekte at utdelingen av PC' er også kom andre studenter til gode, ved at det frigjorde kapasitet på stasjonære PC'er.

Likestillingsombudet konkluderte med at disse tiltakene ikke er i strid med likestillingsloven. I sin avgjørelse påpekte Ombudet at kvinneandelen innenfor IT-fag er lav, og det ut fra likestillingsmessige hensyn er ønskelig at kvinneandelen økes. Ombudet mente at disse tiltakene ikke var av en så uforholdsmessig karakter at de av den grunn ikke burde tillates. Tiltakene fremsto derimot som velegnede i forhold til å få flere kvinner til å velge IT-studiet. Slike tiltak ville også kunne gi kvinner et incitament til å fortsette studiet på hovedfagsnivå.

Saksnummer: 2001/330
Emne: studenter, kvinner, IT-studie, universitet, særbehandling
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0