Em mannsdominert forening henvendte seg til Likestillingsombudet og spurte hvorfor statens forskjellige etater ikke går foran når det gjelder likestilling i praksis. Den pekte blant annet på at det kun var én mann blant syv ansatte hos Likestillingsombudet.

Ombudet sa seg enig i at det er et stort problem at det nesten bare er kvinner som arbeider med likestillingsspørsmål i offentlige etater. Årsaken til dette er etter Ombudets mening at det er få menn som søker på ledige stillinger hos Likestillingsombudet. Hun regnet med at det samme var tilfelle for de andre virksomhetene foreningen nevnte. Det er videre snevrere adgang til å særbehandle menn enn kvinner ved ansettelser. Dette følger av en fortolkning av likestillingslovens regler om positiv særbehandling.

Ombudet uttalte at hun var kritisk til denne forståelsen av loven og mente at adgangen til å særbehandle menn ved ansettelser i kvinnedominerte virksomheter burde bli større enn den er i dag. Hun skrev at hun hadde tatt opp dette da forslaget om endringer i likestillingsloven var på høring. Hun refererte noen sitater fra Ombudets høringsuttalelse som viste Ombudets syn på saken.

Saksnummer: 2002/013
Emne: Kvinnedominert arbeidsplass
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.2,  § 3.3