Som ett av tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering, påla Regjeringen statlige virksomheter å innkalle minst en søker med innvandrerbakgrunn til intervju for hver stilling som ble utlyst. Forutsetningen var at søkeren var kvalifisert til stillingen.

På bakgrunn av dette pålegget henvendte Likestillingsombudet seg til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet og påpekte at tilsvarende instruks ikke var blitt gitt på likestillingsområdet. Mannsdominerte bedrifter har for eksempel aldri fått pålegg om å innkalle minst en kvinne til intervju. Etter Ombudets syn ville en slik instruks vært nyttig også på likestillingsområdet. Ombudet ba derfor departementet om å vurdere dette, og viste i denne sammenheng til aktivitetsplikten i likestillingsloven § 1a, som innebærer at offentlige myndigheter pålegges å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. Alle arbeidsgivere har en tilsvarende aktivitetsplikt innenfor sin virksomhet.

Departementet svarte at man allerede arbeider målrettet på flere områder innenfor det likestillingspolitiske feltet i statlig sektor. Det ble i denne sammenheng fremhevet tre områder, likelønnsføringene i Hovedtariffavtalen i staten, arbeidet med å øke andelen kvinner i lederstillinger i staten og et nytt punkt i Hovedavtalen som omfatter mangfold i virksomhetenes personalsammensetning. Departementet anså det ikke hensiktsmessig å innføre ytterligere tiltak på daværende tidspunkt, men ville følge utviklingen nøye når det gjelder kvinne- og mannsdominerte arbeidsplasser innenfor statlig sektor.

Saksnummer: 2002/293
Emne: instruks, innkalling, intervju, minoriteter, innvandrer
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.3