Likestillingsombudet får ofte henvendelser fra arbeidstakere som etter endt fødselspermisjon opplever at arbeidsoppgavene har blitt endret og føler dette som en degradering av deres stilling. Likestillingsombudet gir i disse tilfellene en veiledning om hvordan rettsstillingen er på dette området.

Den rett arbeidsgiver har til å foreta omorganiseringer i kraft av styringsretten må praktiseres i samsvar med diskrimineringsforbudet. Grensene for hvilken adgang arbeidsgiver har til å omorganisere arbeidsplassen og omplassere arbeidstakere, trekkes opp av arbeidsavtalen. Arbeidsavtalens ordlyd, dens forutsetning og praktisering setter rammen for hvilke omdisponeringer som kan tillates. Arbeidstaker har altså ikke et ubetinget krav på å komme tilbake til den nøyaktig samme stillingen. Arbeidstaker har imidlertid krav på å komme tilbake til en stilling med samme lønn og på samme nivå som tidligere. I tillegg skal arbeidsoppgavene i hovedsak være likeverdige med de tidligere arbeidsoppgavene, både når det gjelder innhold og ansvar. Utgangspunktet er likevel at arbeidstakeren har krav på å få samme stilling tilbake.

Hvorvidt en omdisponering fra arbeidsgivers side likevel er lovlig er blant annet avhengig av hvor store forskjeller det er mellom den tidligere og den nye stillingen. Det er innholdet i arbeidsoppgavene før og etter permisjonen som må sammenlignes for å vurdere om det foreligger en endring av stillingen. Arbeidsgiver kan foreta omdisponeringer hvis det er innenfor arbeidsavtalens rammer og er saklig begrunnet i driftsmessige hensyn som er uavhengig av permisjonen. Hvis en endring skjer mens noen er i permisjon, er dette i seg selv en indikasjon på at det er lagt vekt på dette forholdet. Dersom omorganiseringen er så omfattende at hovedinnholdet i arbeidsavtalen er endret, vil det i realiteten være en oppsigelse i kombinasjon med tilbud om ny jobb og kravene til saklig og formelt riktig oppsigelse må være oppfylt.

Saksnummer: 2002/222
Emne: Fødselspermisjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2