På bakgrunn av en henvendelse fra en fagorganisasjon, tok Ombudet kontakt med samtlige kommuner i et fylke, for å kartlegge hvilken praksis kommunene følger når det gjelder ansettelse av gravide i vikariater i skolen. I forbindelse med denne saken ga Ombudet en generell redegjørelse for rettsutviklingen på området:

Likestillingsloven har vært underlagt en omfattende revisjon, noe som har medført flere viktige endringer. Endringene har som mål å fremme likestilling mellom kjønnene, og særlig bedre kvinners stilling.

Endringene i likestillingsloven trådte i kraft 1. juli 2002, og forskjellsbehandling på grunn av graviditet og fødsel skal etter dette regnes som direkte diskriminering. Det betyr at det nå er et absolutt forbud mot forskjellsbehandling på dette grunnlaget, uavhengig av hvilke konsekvenser dette kan få for den aktuelle virksomheten. Dette gjelder også der det er behov for tilrettelegging av arbeidet under graviditeten. Foreligger det opplysninger som gir grunn til å tro at det har skjedd forskjellsbehandling ved ansettelser eller i arbeidsforhold, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at denne forskjellsbehandlingen ikke er i strid med likestillingsloven, jf likestillingsloven § 16.

Det er kun adgang til å gjøre unntak fra dette forbudet dersom det følger av likestillingslovens bestemmelse om særbehandling av det ene kjønn (§ 3a) eller ulovfestede saklighetsprinsipper.

Rettsutviklingen på området innebærer med andre ord at det ikke er anledning til å legge vekt på graviditet ved ansettelser, uavhengig av om stillingen det skal ansettes i er et vikariat eller en fast stilling.

I tillegg informerte Ombudet om den nye bestemmelsen i likestillingsloven § 1a, som pålegger arbeidsgiver en plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet.

Saksnummer: 2002/196
Emne: Ansettelse, graviditet, lærer, vikariat
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.2,  § 3.0