En organisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet fordi de mente at folketrygdlovens bestemmelser om yrkesskade og yrkessykdom diskriminerer kvinner i og med at belastningslidelser ikke godkjennes som yrkesskade.

Likestillingsombudet viste til at Ombudet tidligere har uttalt seg om spørsmålet. I tidligere høringsbrev har Ombudet uttalt at yrkesrelaterte belastningslidelser bør likestilles med andre yrkessykdommer. Etter Ombudets mening vil dette ha stor betydning ikke minst for kvinner som i stor grad arbeider innenfor yrker hvor det er en stor andel av belastningsskader.

Ombudet viste videre til at det er opprettet et offentlig utvalg som skal vurdere yrkesskadelovgivningen og yrkesskadesystemet i sin helhet. Ombudet vil uttykke sine synspunkter også i denne høringsrunden.

Saksnummer: 2003/188
Emne: kvinner, yrkesskader, belastningslidelser
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0