En mann henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende regelverket for statsborgerskap. Mannen er norsk mens barnas mor er svensk. Mannen hadde fått opplyst at det måtte vedlegges vielsesattest for at barna skulle få norsk statsborgerskap. Dersom moren var norsk, ville barna automatisk blitt norske. Mannen mente disse reglene var diskriminerende.

Likestillingsombudet viste til at det er fullt mulig for barna å få norsk statsborgerskap uten å vedlegge vielsesattest, dersom far har erkjent farskapet og mor samtykker. Ombudet sa seg imidlertid enig i at lovverket likevel ikke er helt kjønnsnøytralt, da barna ikke automatisk blir norske statsborgere dersom det kun er far som er norsk. Ombudet viste videre til at det var foreslått endringer i statsborgerloven, som blant annet innebærer at mor og far skal likestilles når det gjelder å kunne åvirke et barns statsborgerskap. Ombudet sluttet seg til Kommunal- og regionaldepartementets forslag på dette området. Ny lov vil tidligst tre i kraft 2004/2005.

Emne: statsborgerskap, fedre
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0