En kvinne klaget til Likestillingsombudet over manglende forlengelse av et vikariat i en barnehage. Kvinnen hadde sammenhengende vikariert i barnehagen i ca åtte måneder på grunn av sykefravær hos barnehagens ordinære personell. Kvinnen hadde under hele ansettelsesperioden inngått kortere kontrakter med startdato og sluttdato for hver periode. Kvinnen mente årsaken til at hun ikke fikk fornyet den siste kontrakten med barnehagen, var at hun var gravid og ble 100 % sykemeldt. Hun viste til at barnehagen ansatte en ny person i stillingen da hun ble sykemeldt.

Barnehagen mente det ikke var meningen at kvinnen skulle fortsette som vikar etter utløpet av siste vikariat, da man etter denne datoen regnet med at det ikke ville være behov for kvinnen som vikar. Barnehagen bekreftet imidlertid at det ble ansatt en ny person i kvinnens stilling, men avviste at den manglende fornyelsen av kvinnens kontrakt skyldes hennes graviditet.

Likestillingsombudet konkluderte med at barnehagen hadde opptrådt i strid med likestillingsloven ved at kvinnen ikke fikk fortsette som vikar. Begrunnelsen for Ombudets avgjørelse var at barnehagen ikke hadde kunnet sannsynliggjøre at den manglende fornyelsen av kvinnens kontrakt ikke hadde årsak i hennes graviditet, jfr likestillingsloven § 16. Ombudet kunne ikke se at barnehagens behov for vikar ble vesentlig endret etter at kvinnen ble sykemeldt, og viste i denne sammenheng til at det ble satt inn vikar i den stillingen kvinnen hadde.

Barnehagen sa seg ikke enig i Ombudets konklusjon, men tok likevel avgjørelsen til etterretning. Barnehagen så seg deretter nødt til å imøtekomme kravet om å utbetale en økonomisk kompensasjon.

Saksnummer: 2002/341
Emne: graviditet, ansettelse, vikariat, forlengelse, barnehage
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0