En mann klaget til Likestillingsombudet fordi han som den eneste ansatte ved kontoret ikke hadde fått lønnopprykk i de lokale lønnsforhandlingene. Alle hans kvinnelige kolleger hadde fått opprykk.

Likestillingsombudet henvendte seg til arbeidsgiver, og ba om en redegjørelse i saken. Ombudet viste til likestillingsloven § 5 som fastslår at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Med dette menes at lønnen skal fastsettes ut fra de samme kjønnsnøytral kriteriene, og at kriteriene skal være like for kvinner og menn.

På bakgrunn av Ombudets henvendelse, foretok arbeidsgiver en ny vurdering av mannens lønn og fant grunn til å oppjustere denne. Han ble dermed avlønnet høyere enn gjennomsnittet i sin stillingskategori, og ble en av to med høyest lønn ved kontoret.

Ombudet mente dermed at en eventuell forskjellsbehandling hadde opphørt, og avsluttet saksbehandlingen.

Saksnummer: 2003/030
Emne: likelønn, lønnstillegg, lokale forhandlinger
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0,  § 5.0