En organisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet med kritikk av de nye reglene for beregning av barnebidrag.

Likestillingsombudet ga en generell redegjørelse for sitt syn på det nye regelverket. Likestillingsombudet støttet hovedtrekkene i det nye regelverket, og mener at det i et likestillingsperspektiv er særlig viktig at begge foreldres inntekt legges til grunn ved beregningen av barnebidrag. Det at noen får svekket økonomi kan ikke automatisk lede til den konklusjon at det nye regelverket er urimelig. Hele poenget med endringen er at utgiftene skal deles annerledes enn i dag, og det har hele tiden vært klart at mange bidragsmottakere vil få mindre etter de nye reglene.

Ombudet vil imidlertid følge nøye med når reglene trer i kraft og de faktiske virkningene kommer til syne. Det vil være helt i strid med intensjonene dersom det nye regelverket i praksis fører størsteparten av den økonomiske forsørgerbyrden over på bidragsmottaker. I så fall legger Ombudet til grunn at man må justere regelverket slik at forholdet mellom partene ikke blir ubalansert. Barne- og familiedepartementet har signalisert at man vil foreta en fortløpende evaluering av det nye regelverket, og Ombudet vil også følge med på dette.

Saksnummer: 2003/131
Emne: barnebidrag, bidragsregler
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: