Likestillingsombudet mottokk en rekke henvendelser vedrørende en avis sin utlysning av fire trainee-stillinger. Stillingene var forbeholdt kvinner.

På bakgrunn av klagene henvendte Ombudet seg til avisen. Ombudet la til grunn at det var ønsket om å rekruttere flere kvinnelige journalister til avisen som var begrunnelsen for stillingsutlysningen. Likestillingsloven fastslår imidlertid at en stilling ikke skal lyses ledig kun for et bestemt kjønn med mindre det finnes en åpenbar grunn til det. Stillingen som trainee kunne utvilsomt fylles både av kvinner og menn, og det forelå dermed ingen slik åpenbar grunn. Ombudet konkluderte derfor med at stillingsutlysningen var i strid med likestillingsloven. I denne sammenheng viste Ombudet til en nylig avsagt dom i EFTA-domstolen, som fastslår at det er i strid med EØS-avtalen å øremerke stillinger for det ene kjønn ut fra likestillingshensyn.

Avisen tok Ombudets avgjørelse til etterretning. I en endret stillingsannonse, ble kvinner kun oppfordret til å søke.

Saksnummer: 2003/082
Emne: stillingsannonse, trainee, øremerking, avis
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 4.1