En kvinnelig innsatt henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun mente de kvinnelige innsatte ved fengselet hadde dårligere soningsforhold enn de mannlige innsatte.

Likestillingsombudet henvendte seg til fengselet og ba om en redegjørelse i saken. Ombudet påpekte at det ikke var akseptabelt at kvinner hadde dårligere soningsforhold enn menn, og viste i denne sammenheng til tidligere lignende saker som Ombudet har behandlet.

Fengselet opplyste at på grunn av endringer i tjenesterutiner, ble innsatte ved kvinneavdelingen i en periode på høsten holdt utenfor enkelte sosiale arrangementer i fengselet. Det var imidlertid både menn og kvinner som sonet på denne avdelingen. Disse sosiale arrangementene var nå flyttet til en annen ukedag, slik at alle innsatte som ikke sonet med restriksjoner, hadde muligheten til å delta.

Ombudet la dermed til grunn at en eventuell forskjellsbehandling var opphørt, og avsluttet behandlingen av saken.

Saksnummer: 2002/363
Emne: fengsel, soningsforhold, kvinner
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0