En kvinne klaget til Likestillingsombudet over uttak til etter- og videreutdanning innen tømmermåling. De ansatte i virksomheten ble opplyst om at 20 personer skulle velges ut til utdanningen i henhold til gitte kriterier. Kvinnen mente seg forbigått ved uttaket på grunn av kjønn. Hun sammenlignet seg med tre menn som var blitt uttatt til utdanningen og viste til at de alle fire var kvalifisert i henhold til kriteriene for utvelgelsen.

Virksomheten opplyste at det var kriteriet nytteverdi som ble tillagt avgjørende vekt ved utvelgelsen av hvem av disse fire som skulle få ta del i utdanningen. Nytteverdien for arbeidsgiver var større ved at de tre mennene fikk utdanning enn at kvinnen fikk det, i og med at mennene hadde spesialoppgaver eller ansvarsforhold hvor en slik opplæring ville være nyttig.

Likestillingsombudet konkluderte med at virksomheten ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven. Ombudet viste til at kriteriet nytteverdi i stor grad er knyttet til arbeidsgivers skjønn. Arbeidsgiver står ganske fritt i sin vurdering, såfremt man ikke legger mer eller mindre skjulte og kjønnsdiskriminerende holdninger til grunn for sin vurdering. Ombudet kunne ikke finne grunnlag for å si at dette var tilfellet.

Saksnummer: 2002/395
Emne: etterutdanning, videreutdanning, tømmermåling
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0,  § 6.0