Likestillingsombudet kontaktet Politidirektoratet på bakgrunn av to avisoppslag hvor det fremkom at kvinner i politiet ikke får de samme mulighetene som menn, i tillegg til at det er stor mangel på kvinnelige ledere i politiet. Ombudet mente avisoppslagene tegnet et dystert bilde av politiets likestillingsarbeid og at dette ikke var i samsvar med aktivitetsplikten som alle arbeidsgivere har etter likestillingsloven § 1a. Ifølge denne bestemmelsen, plikter arbeidsgivere å arbeide målrettet og planmessig for likestilling i sin virksomhet.

Politidirektoratet besvarte Ombudets brev ved å gi en redegjørelse for det likestillingsarbeidet som gjøres i politiet. Etter Ombudets syn var dette et omfattende arbeid som forhåpentligvis på sikt kan føre til en økt kvinneandel på alle nivåer. Ombudet fant det også positivt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå utvelgelseskriteriene for utrykningsenhetene, og ba om at Ombudets synspunkter ble oversendt gruppen. Ombudet ønsket også å bli informert om resultatet av gruppens arbeid.

Saken illustrerer at Ombudet kan gå inn i virksomheter å undersøke om virksomheten driver et aktivt likestillingsarbeid, i medhold av likestillingsloven § 1a, også på bakgrunn av presseoppslag.

Saksnummer: 2003/366
Emne: diskriminering, politi, kvinner,
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 1.a