To fedre henvendte seg til Likestillingsombudet fordi de opplevde at de ikke hadde krav på utbetalinger fra folketrygden under deres planlagte pappapermisjon. Bakgrunnen var at mødrene til barna deres ikke hadde vært yrkesaktiv i minst 50 % stilling før fødselen.

Likestillingsombudet sa seg enig i at regelverket på dette området er mangelfullt. Slik reglene fungerer i dag, likestiller ikke folketrygdens regler om fødselspenger foreldrene fullt ut. Retten til, eventuelt størrelsen på utbetalingen av fødselspenger til far, er fremdeles avhengig av mors arbeidstid før fødselen, selv om far nå har fått selvstendig opptjeningsrett til fødselspenger.

Likestillingsombudet mener at det bør legges til rette for at yrkesaktive fedre skal kunne ta ut fødselspenger basert på egen opptjening. Et kjønnsnøytralt regelverk ville medført at foreldrene ble likestilt i forhold til omsorgen for barn. Dette påpekte Ombudet da reglene om fedres opptjeningsrett ble forbedret for noen år siden. Folketrygdloven går foran likestillingsloven fordi den er en særlov. Ombudet vil imidlertid ta problemstillingen opp med myndighetene igjen, med sikte på å få regelverket endret.

Likestillingsombudet opplyste fedrene om at en far kan ha rett til fødselspenger selv om mor ikke har opptjent rett til fødselspenger forutsatt at mor ikke er hjemme med barnet samtidig. Dersom mor går ut i arbeid eller tar offentlig godkjent utdanning på heltid, kan far altså være hjemme med barnet og motta fødselspenger jfr. folketrygdloven § 14-9 tredje ledd. Forutsetningen er at far har arbeidet i seks av ti måneder før permisjonen påbegynnes, jfr. folketrygdloven § 14-4.

Det er ikke en forutsetning for mors rett til fødselspenger at far er i arbeid. Folketrygdloven innebærer også her en forskjellsbehandling av kvinner og menn. Dette er noe som Likestillingsombudet vil fortsette å påpeke overfor myndighetene, med det formål å få systemet endret slik at man oppnår likebehandling mellom kjønnene.

Saksnummer: 2004/280
Emne: offentlige myndigheter og regelverk
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0