Likestillingsombudet henvendte seg høsten 2002 til alle landets høyskoler og universiteter for å få en redegjørelse for status i arbeidet mot seksuell trakassering.I henhold til likestillingsloven er alle læresteder forpliktet til å sette i verk tiltak for å hindre seksuell trakassering.

Forarbeidene til likestillingsloven setter ikke absolutte krav til hvordan virksomhetene skal forebygge seksuell trakassering. For at lærestedet skal oppfylle lovens krav anbefaler Likestillingsombudet at lærestedet:
1. gjør seg kjent med loven
2. gjør klart for alle at seksuell trakassering ikke er akseptabelt, for eksempel gjennom retningslinjer
3. utarbeider en plan for hvordan problemet håndteres hvis det oppstår
4. utpeker kontaktpersoner som den som er utsatt kan snakke med, for støtte og råd og hjelp hvis vedkommende vil klage formelt.

7 læresteder hadde, på tross av gjentatte oppfølginger, ikke iverksatt nødvendige tiltak. Likestillingsombudet orienterte Utdannings- og forskningsdepartementet om situasjonen. Departementet tok saken opp med de aktuelle lærestedene og meldte tilbake til Likestillingsombudet om at de fleste var i gang med arbeidet.

Saksnummer: 2002/289
Emne:
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 8.a