Et sykehus henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om arbeidsgivers eventuelle plikt til å kompensere for tap av inntekt som følge av omplassering i forbindelse med graviditet.

Det fremgår av likestillingslovens forarbeider at det skal svært mye til for at forskjellsbehandling på grunn av graviditet og fødsel kan aksepteres. Forbudet mot forskjellsbehandling er strengere jo nærmere den er knyttet til selve graviditeten. Dersom forskjellsbehandlingen er direkte begrunnet i graviditeten er forbudet absolutt. Omplassering under graviditet og påfølgende inntektstap vil være forhold som er direkte begrunnet i graviditeten. Inntektstapet skal derfor kompenseres.

Likestillingsombudet presiserte imidlertid at det kun var snakk om ulovlig forskjellsbehandling i de tilfeller kvinnen ikke kan fortsette i sitt arbeid, men må omplasseres. Det vil si at arbeidsgiver kun har en plikt til å kompensere inntektstapet dersom den gravide etter lov eller forskrift er pålagt å slutte i arbeidet. Dersom arbeidstakeren frivillig slutter i arbeidet etter anbefaling av lege eller etter eget ønsker, har arbeidsgiver altså ingen plikt til å kompensere for inntektstapet.

Saksnummer: 2004/273
Emne: omplassering, graviditet, lønn, inntektstap
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0