En fagorganisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet på vegne av et kvinnelig medlem. Kvinnen hadde søkt på stilling som grafisk designer i et firma, og var blitt innkalt til intervju. I etterkant av intervjuet hadde hun fått beskjed om at hun ikke fikk stillingen, men at stillingen var blitt tilbudt en mannlig søker. Kvinnen mente seg forbigått på grunn av kjønn, og ba ombudet om å vurdere saken.

Saken reiste flere arbeidsrettslige problemstillinger, som ombudet gjorde oppmerksom på at hun ikke kunne ta stilling til ut fra sitt mandat. Ombudet ville se på saken ut fra et likestillingsperspektiv, og henvendte seg til arbeidsgiver for å få en redegjørelse i saken. Etter en del korrespondanse opplyste klager om at saken var bragt inn for retten. Likestillingsombudet måtte dermed avvise videre behandling i saken, med henvisning til forskrift om likestillingsombudets virksomhet § 3.

Saksnummer: 2004/505
Emne: ansettelse, oppsigelse, grafisk designer
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0