Mindretallet i et ansettelsesråd henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende ansettelse i stilling som politistasjonssjef/lensmann. Anken var ikke begrunnet i likestillingshensyn, men siden det var uenigheter innad i ansettelsesrådet, ba det sentrale ansettelsesrådet om ombudets uttalelse før ansettelse ble gjort. Flertallet i ansettelsesrådet ville ansette en mann i stillingen, mens mindretallet ønsket å ansette en kvinne.

Likestillingsombudet konkluderte med at det ikke ville være i strid med likestillingsloven å ansette mannen fremfor kvinnen. Flertallet og mindretallet i ansettelsesrådet la vekt på ulike kvalifikasjoner i forhold til hvem som ville være best kvalifisert til stillingen. Ombudet hadde ikke forutsetninger for å ta stilling til hvilke kvalifikasjoner det var mest behov for ved politistasjonen, men konstaterte at det var ulike meninger om hvilke forhold som skulle tillegges størst vekt. Ombudet mente derfor det var vektleggingen av relevant og ønsket kompetanse, og ikke kjønn, som gjorde at flertallet i ansettelsesrådet rangerte mannen fremfor kvinnen til stillingen som politistasjonssjef. Likestillingsombudet gjorde imidlertid ansettelsesrådet oppmerksom på muligheten til moderat kjønnskvotering som følger av Hovedavtalen i staten og likestillingsloven § 3a.

Saksnummer: 2005/238
Emne: tilsetting, politi, mindretallsanke
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 4.0