En mann henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende en bestemmelse i lov om fri rettshjelp. Etter bestemmelsen skal fritt rettsråd innvilges uten behovsprøving "til kvinner som har vært utsatt for mishandling fra nærstående, i forbindelse med straffesak mot gjerningspersonen".

Likestillingsombudet henvendte seg til Justisdepartementet, for å få en begrunnelse for bestemmelsen. Ombudet viste til at det ikke er tvil om at kvinner i større grad enn menn utsettes for vold fra nærstående. Likevel var det et spørsmål om dette argumentet var tungtveiende nok til å begrunne at menn som faktisk er i samme situasjon som kvinnene, ikke skal ha tilsvarende rett til fritt rettsråd.

Departementet opplyste at ordningen med særskilt bistand til kvinner ble innført på et tidspunkt da det hovedsakelig ble fokusert på kvinnemishandling. Departementet viste imidlertid til at regelen likevel ble praktisert slik at også menn som utsettes for vold fra nærstående har rett til bistand. Selv om rettshjelpstilbudet i praksis er likt for begge kjønn, understreket departementet at bestemmelsen burde gjøres kjønnsnøytral, og informerte om at en lovendring ville skje så snart som mulig. Inntil videre ville det fremgå av nytt rundskriv til rettshjelpsloven at menn skal likestilles når det gjelder rett til bistand etter § 11 første ledd nr 6.

Likestillingsombudet var tilfreds med at departementet varslet at skjevheten i regelverket skulle rettes opp, og understreket at dette burde skje så raskt som mulig. Ombudet ba også departementet om å umiddelbart informere fylkesmennene om at kvinner og menn som søker fritt rettsråd etter § 11 første ledd nr. 6 i lov om fri rettshjelp, skal likebehandles.

Saksnummer: 2005/135
Emne: rettshjelp, mishandling
Klager: mann
Lovanvendelse: