En organisasjon henvendte seg til likestillingsombudet for å klage på sammensetningen av et rådgivende kontaktutvalg. Utvalget hadde som mandat å forme en nyopprettet nasjonalpark i en kommune. Utvalget besto av åtte menn og ingen kvinner.

Likestillingsombudet henvendte seg til Fylkesmannen og ba om en redegjørelse for saken. Ombudet viste til likestillingsloven § 21 hvor det fremgår at slike utvalg skal ha en jevn kjønnsrepresentasjon. I sitt første svar til ombudet viste Fylkesmannen til at man hadde bedt aktuelle samarbeidspartnere og interessegrupper å selv oppnevne medlemmer til utvalget på bakgrunn av posisjon og/eller fagkunnskap. Fylkesmannen hadde derfor ikke påvirket utvalgets sammensetning. Mange av grupperingene var mannsdominerte, slik at det uansett ville være vanskelig å oppfylle kravene til kjønnsrepresentasjon i likestillingsloven.

Ombudet påpekte overfor Fylkesmannen at likestillingsloven § 21 pålegger det oppnevnende organ å se til at kjønnssammensetningen er oppfylt i offentlige råd og utvalg. Fylkesmannen erkjente da at man ikke hadde overholdt sine forpliktelser etter likestillingsloven, men valgte likevel ikke å endre utvalgets sammensetning fordi det var svært kort tid igjen av utvalgets funksjon. Ombudet hadde en viss forståelse for dette, men forutsatte at forpliktelsene ble overholdt ved oppnevnelse av fremtidige utvalg.

Saksnummer: 2004/337
Emne: kontaktutvalg, nasjonalpark
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 21.