Aleneforeldreforeningen (AFFO) klaget til Likestillingsombudet på Barne- og familiedepartementets kurstilbud til foreldrepar med funksjonshemmede barn. AFFO mente disse kursene også burde være åpne for aleneforeldre. Sakens likestillingsperspektiv ligger i at flertallet av aleneforeldre er kvinner. Dette gjelder også gruppen som har funksjonshemmede barn. At kurset kun var åpent for foreldrepar kunne derfor medføre at en kvinnedominert gruppe ble utestengt fra et viktig tiltak i offentlig regi.

Likestillingsombudet henvendte seg til Barne- og familiedepartementet for å få en redegjørelse i saken. Ombudet viste til at det ikke ville være i strid med likestillingsloven å forbeholde samlivskurs, og liknende tiltak for å forebygge samlivsbrudd, for par. Det var derfor viktig å få avklart om hovedfokuset på kursene lå på parforhold og samliv, eller om det var foreldrerollen i forhold til det å ha funksjonshemmede barn som sto i sentrum.

Departementet viste til at kurstilbudet var forbeholdt par fordi kursenes hovedformål var å styrke forpliktende samliv, og ivareta parforhold i familier som lever med de ekstrabelastninger barn med funksjonshemminger kan innebære. Likestillingsombudet konkluderte derfor med at forholdet ikke var i strid med likestillingsloven. Ombudet påpekte likevel viktigheten av at også aleneforeldre med funksjonshemmede barn får tilbud om kurs, og ba derfor departementet om å utvide kurstilbudet.

Saksnummer: 2005/126
Emne: aleneforeldre, funksjonshemmede barn, kurs
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0