En kvinne klaget til Likestillingsombudet fordi hun mente hun hadde mistet sine arbeidsoppgaver og blitt degradert etter at hun kom tilbake fra fødselspermisjon. Kvinnen hadde vært ansatt i firmaet i ni år, de siste fire årene som innkjøper. Før hun gikk ut i permisjon var hennes stillingsbetegnelse kontormedarbeider/innkjøper, og hun hadde deltatt i lederteamet fordi det ikke var noen leder for hennes funksjon. Mens hun var ute i permisjon, ble det ansatt en MA (materialadministrasjon)-sjef. Da kvinnen kom tilbake etter permisjon, fikk hun tilbud om å komme tilbake til innkjøpsavdelingen med de arbeidsoppgavene hun hadde før hun gikk ut i permisjon, samt betjene sentralbordet to ganger i uka. Kvinnen reagerte på at MA-sjefen skulle være hennes overordnede, og at hun skulle betjene sentralbordet.

Det avgjørende for Likestillingsombudets vurdering var om kvinnen ble satt i en dårligere stilling som følge av fravær i fødsels- og omsorgspermisjonen. Ombudet påpekte at hun ikke tok stilling til om arbeidsgiver handlet innenfor sin styringsrett generelt.

Arbeidsgiver hadde opplyst kvinnen om at hun ikke hadde krav på å komme tilbake til samme stilling ved tilbakekomst fra ulønnet omsorgspermisjon. En slik påstand er ikke riktig. Kvinner som har ulønnet omsorgspermisjon har i utgangspunktet krav på å komme tilbake til samme stilling og arbeidsoppgaver, da omsorgspermisjon for barn under tre år er en rettighet etter arbeidsmiljøloven. Påstanden fra arbeidsgiver ga grunn til å tro at omgjøring av arbeidsoppgaver for kvinnen hadde sammenheng med hennes permisjon, jf. bevisbyrderegelen i § 16.

Omorganiseringen av arbeidsoppgaver var pålagt av firmaets hovedkontor, i og med at det skulle opprettes et sentralt varemottak. Ombudet mente det derfor var godtgjort at kvinnens permisjon ikke hadde noe å si for omorganiseringen av selve arbeidsoppgavene. Ansettelse av MA-sjef innebar at flere ansatte enn kvinnen fikk et nytt lederledd mellom seg og daglig leder. Denne ansettelsen var et ledd i å videreutvikle materialfunksjonen. MA-sjefen hadde også blitt tillagt oppgaver som kvinnen ikke hadde før permisjon, herunder ansvaret for innkjøp. Det var derfor naturlig at kvinnens stilling ble underlagt denne sjefen, og ombudet fant også godtgjort at denne endringen skjedde uten sammenheng med kvinnens permisjon. Når det gjaldt arbeidsoppgavene på sentralbordet, var det flere forhold – blant annet stillingstittelen til kvinnen – som ga grunn til å tro at et slikt ansvar også tidligere hadde vært en del av hennes stilling. Det var derfor sannsynliggjort at heller ikke dette kom som en følge av hennes permisjon.

Selv om Likestillingsombudet konkluderte med at endringen i arbeidsoppgaver ikke var i strid med likestillingsloven, henviste ombudet til aktivitetsplikten i likestillingsloven § 1a. Arbeidsgiver burde, i lys av denne plikten, ha informert kvinnen om endringene på et tidligere tidspunkt og latt henne få uttale seg på lik linje med andre ansatte, selv om hun var i permisjon.

Saksnummer: 2004/332
Emne: fødselspermisjon, omplassering, tilbakekomst, arbeidsoppgaver
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0