En mann henvendte seg til Likestillingsombudet etter å ha mottatt pålegg om tjenesteplikt i Sivilforsvaret. Han opplyste at Sivilforsvaret fritar kvinner med omsorg for små barn fra tjeneste, mens menn med tilsvarende omsorgsansvar ikke automatisk blir fritatt fra tjeneste. Mannen ønsket ombudets vurdering av denne praksisen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap opplyste at kvinner ble rekruttert til Sivilforsvaret via lister fra Folkeregisteret over kvinner mellom 18 og 40 år, uten omsorg for barn. Grunnen til at man etterspør kvinner uten omsorgsplikt, er at man ønsker å unngå langvarige utsettelser av tjenesten. Menn rekrutteres utfra informasjon fra Vernepliktsverket, Siviltjenesten og Heimevernet. Personell som har avsluttet sin tjeneste i Forsvaret, er en av flere rekrutteringskilder. Omsorg for barn vektlegges ikke her. Det kan søkes om fritak fra tjeneste etter at pålegg om tjeneste er mottatt, og spørsmålet avgjøres etter en individuell vurdering. Det er ikke slik at menn med omsorgsansvar rutinemessig får fritak.

Etter Likestillingsombudets mening, innebærer denne praksisen for innkalling og pålegg av tjenesteplikt, en direkte forskjellsbehandling av kvinner og menn. Ombudet så argumentet med at det kan være hensiktsmessig med en viss differensiering før en sender ut varsel om pålegg av tjenesteplikt, men mente dette ikke i seg selv ville være noen grunn til å behandle menn og kvinner med omsorgsansvar ulikt. Direktoratet argumenterte også med at kvinner med omsorgsansvar kan ha vanskelig for å møte til tjeneste i en krisesituasjon fordi mannen ofte ble innkalt samtidig på grunn av verneplikten. Ombudet mente heller ikke dette argumentet var tilstrekkelig for å begrunne en forskjellsbehandling, fordi flertallet av norske menn i dag ikke avtjener førstegangstjeneste.

Likestillingsombudet mente det ikke var fremlagt argumenter som var tungtveiende nok til å begrunne en ulik behandling av kvinner og menn med omsorgsforpliktelser, og konkluderte med at praksisen ved innkalling og pålegg av tjeneste i Sivilforsvaret var i strid med likestillingsloven. I etterkant av denne avgjørelsen opplyste Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at man ville gjennomgå rutiner og bestemmelser om personell, for å bringe innkallingspraksisen i samsvar med likestillingsloven.

Saksnummer: 2004/469
Emne: tjenesteplikt, fritak, omsorg, forsvaret
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0